Tải về báo cáo tài chính PDN

Tiêu đề Thời gian Tải về
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Bản cáo bạch T8/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2010
Bản cáo bạch T1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2009
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2009