Tải về báo cáo tài chính POT

Tiêu đề Thời gian Tải về
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ Q2/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Báo cáo tài chính Q3/2008