Tải về báo cáo tài chính POV

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Bản cáo bạch T7/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010