Tải về báo cáo tài chính PTG

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên T1/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Bản cáo bạch T8/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007