Tải về báo cáo tài chính PTT

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Nghị quyết của đại hội cổ đông T4/2010
Bản cáo bạch T3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009