Tải về báo cáo tài chính SDU

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Bảng cân đối kế toán Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q1/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính Năm 2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2009
Bản cáo bạch Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008