Tải về báo cáo tài chính SFI

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Nghị quyết của đại hội cổ đông T5/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q1/2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009