Tải về báo cáo tài chính SFI

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007
Báo cáo tài chính Q3/2007
Báo cáo tài chính Q2/2007
Báo cáo tài chính Q1/2007
Báo cáo thường niên Năm 2007
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2007
Báo cáo tài chính Q4/2006
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt đã kiểm toán Năm 2006
Bản cáo bạch Năm 2006