Tải về báo cáo tài chính STS

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo thường niên T3/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2009