Tải về báo cáo tài chính TDN

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2015
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2015
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2015
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2015
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2015
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2015
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2015