Tải về báo cáo tài chính V45

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007