Tải về báo cáo tài chính VDP

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 202008
Báo cáo thường niên Năm 202007
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012