Tải về báo cáo tài chính VEE

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 202009
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Bản cáo bạch Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010