Tải về báo cáo tài chính VHH

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Bản cáo bạch Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2013
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2013
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2013
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Q2/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q1/2013
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q1/2013