Tải về báo cáo tài chính VNH

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Bản cáo bạch T2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007