Tải về báo cáo tài chính VNT

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Nghị quyết của đại hội cổ đông T3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Bản cáo bạch Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008
Báo cáo thường niên Năm 2008