Tải về báo cáo tài chính VTS

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2008
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2008
Báo cáo tài chính Q1/2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2007
Báo cáo tài chính Q2/2007
Báo cáo tài chính Q1/2007
Báo cáo thường niên Năm 2007
Báo cáo tài chính Năm 2007
Báo cáo tài chính Q4/2006
Bảng cân đối kế toán Q3/2006
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2006
Bản cáo bạch T8/2006
Báo cáo tài chính Năm 2006