Tải về báo cáo tài chính WTC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2011
Bản cáo bạch T6/2010