Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
09/09/2022 35 56.716 23 51.763 7.400 120.670
08/09/2022 47 61.515 35 59.184 10.100 164.630
07/09/2022 51 62.603 38 57.185 15.800 259.940