Từ:

Đến:

Ngày Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại Khối lượng NN Mua Giá trị NN Mua (1000 VND)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
06/09/2022 0 0 1.000 -1.000 0 12.900 -12.900
05/09/2022 0 0 0 0 0 0 0