Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
31/08/2022 10 9.004 17 5.900 800 9.600
30/08/2022 24 18.600 19 10.105 2.600 30.210