Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
06/09/2022 332 869.300 499 1.157.300 421.500 12.755.151
05/09/2022 413 856.800 496 1.467.800 529.800 16.019.880