Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
09/09/2022 55 337.501 61 662.300 293.000 369.300
08/09/2022 0 0 0 0 0 0
07/09/2022 0 0 0 0 0 0