Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
09/09/2022 0 0 5 6.129 0 0
08/09/2022 1 100 7 6.939 100 1.460
07/09/2022 0 0 6 6.239 0 0
06/09/2022 1 100 6 7.029 100 1.460