Từ:

Đến:

Ngày Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại Khối lượng NN Mua Giá trị NN Mua (1000 VND)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
31/08/2022 0 26.900 7.400 19.500 679.030 186.110 492.920
30/08/2022 0 4.500 56.200 -51.700 113.600 1.418.950 -1.305.350