Từ:

Đến:

Ngày Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại Khối lượng NN Mua Giá trị NN Mua (1000 VND)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
31/08/2022 0 13.300 21.700 -8.400 104.840 170.630 -65.790
30/08/2022 0 100 59.000 -58.900 790 464.180 -463.390