Từ:

Đến:

Ngày Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại Khối lượng NN Mua Giá trị NN Mua (1000 VND)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán