Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
09/09/2022 0 0 3 21.552 0 0
08/09/2022 0 0 0 0 0 0
07/09/2022 0 0 0 0 0 0
06/09/2022 0 0 0 0 0 0