Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
05/09/2022 2.976 16.561.400 3.470 21.302.100 11.936.400 376.605.595