Download Financial Statements ACL

Title Time Download
Bảng cân đối kế toán Q3/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2009
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q3/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q3/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q3/2009
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q2/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Q2/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q2/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Bảng cân đối kế toán Q4/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q4/2008
Báo cáo kết quả SXKD Q4/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Bảng cân đối kế toán Q3/2008