Download Financial Statements BTC

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2014
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2014
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q1/2010