Download Financial Statements BTV

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2017
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016