Download Financial Statements BVG

Title Time Download
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008