Download Financial Statements C32

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Bản cáo bạch T6/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010