Download Financial Statements CEC

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Bản cáo bạch Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011