Download Financial Statements CH5

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012