Download Financial Statements CLL

Title Time Download
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2009
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008