Download Financial Statements DPC

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Bảng cân đối kế toán Q4/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009