Download Financial Statements DPC

Title Time Download
Báo cáo tài chính Năm 2007
Báo cáo tài chính Q4/2006
Báo cáo tài chính Q3/2006
Báo cáo tài chính Q2/2006
Báo cáo tài chính Q1/2006
Báo cáo thường niên Năm 2006
Báo cáo tài chính Năm 2006
Báo cáo tài chính Q4/2005
Báo cáo tài chính Q3/2005
Báo cáo tài chính Q2/2005
Báo cáo tài chính Q1/2005
Bảng cân đối kế toán Năm 2005
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2005
Báo cáo tài chính Q4/2004
Báo cáo tài chính Q3/2004
Báo cáo tài chính Q2/2004
Báo cáo tài chính Q1/2004
Bảng cân đối kế toán Năm 2004
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2004
Báo cáo tài chính Q4/2003