Download Financial Statements DSN

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Bản cáo bạch T7/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008