Download Financial Statements DTA

Title Time Download
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2010
Bản cáo bạch T6/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009