Download Financial Statements EME

Title Time Download
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2015
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2014