Download Financial Statements FCN

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009