Download Financial Statements FRM

Title Time Download
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013