Download Financial Statements GER

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Bản cáo bạch T3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009