Download Financial Statements HGM

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2010
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010