Download Financial Statements HRB

Title Time Download
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016