Download Financial Statements HTP

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Báo cáo tài chính Q3/2008
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2008
Báo cáo tài chính Q1/2008
Nghị quyết của đại hội cổ đông Năm 2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2008
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007
Báo cáo tài chính Q3/2007
Báo cáo tài chính Q2/2007
Báo cáo tài chính Q1/2007
Bảng cân đối kế toán Năm 2007
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm 2007
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2007