Download Financial Statements HU1

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Bản cáo bạch T10/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Bản cáo bạch T5/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Năm 2008