Download Financial Statements IMT

Title Time Download
Bản cáo bạch T1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2009